ZÁBŘEŽSKÁ LIGA MALÉ KOPANÉ

 

PRAVIDLA

 

 

 

PRAVIDLO 1:       HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLO 2:       MÍČ

PRAVIDLO 3:       POČET HRÁČŮ

PRAVIDLO 4:       VÝSTROJ HRÁČŮ

PRAVIDLO 5:       ROZHODČÍ

PRAVIDLO 6:       DÉLKA HRY

PRAVIDLO 7:       ZAHÁJENÍ HRY

PRAVIDLO 8:       MÍČ VE HŘE A MIMO HRU

PRAVIDLO 9:       DOSAŽENÍ BRANKY

PRAVIDLO 10:     FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

PRAVIDLO 11:     VOLNÝ KOP

PRAVIDLO 12:     POKUTOVÝ KOP

PRAVIDLO 13:     AUTOVÉ VHAZOVÁNÍ

PRAVIDLO 14:     VÝHOZ OD BRANKY

PRAVIDLO 15:     ROHOVÝ KOP

PRAVIDLO 16:     KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU

PRAVIDLO 17:     TRESTY A POKUTY

PRAVIDLO 18:     SOUPISKA MUŽSTVA

PRAVIDLO 19:     ODLOŽENÍ ZÁPASU

PRAVIDLO 20:     KONEČNÉ POŘADÍ TÝMŮ

 

PRAVIDLO 1:   HRACÍ PLOCHA

1. Rozměry

Hřiště musí mít tvar obdélníku, to znamená, že délka hrací plochy musí být větší jak šířka. Rozměry hrací plochy jsou: délka 43m, šířka 24m. 

2. Vyznačení hrací plochy

Hřiště musí být vyznačeno zřetelnými čarami. Delší hraniční čáry jsou nazývány pomezními čarami a kratší brankovými čarami. Střed hřiště bude vyznačen přiměřenou značkou.

3. Pokutové území

Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje jsou 4 m do strany od každé brankové tyče a 6 m kolmo od branky směrem k půli hřiště.

4. Značka pokutového kopu

Značka je umístěna 6,45 od středu brankové čáry.

5. Branky

Branky jsou umístěny ve středu každé brankové čáry a skládají se ze dvou vertikálních tyčí, vzdálených od sebe 3m (vnitřní rozměr), spojených horizontálním břevnem, jehož spodní okraj je 2m od země (hřiště). Sítě musí být připevněny a musí být vypnuty tak, aby neohrožovaly bezpečnost hráčů.

6. Chystání a sklízení hřiště

Chystání zajistí mužstva hrající první utkání dne na daném hřišti (každý chystá svou polovinu). Pokud nebude polovina hřiště nachystána v čase oficiálního zahájení zápasu, bude odpovědné mužstvo pokutováno částkou 100,- Kč. V případě odloženého zápasu zajistí nachystání (sklizení) obou polovin hřiště to mužstvo, které zápas odložilo (viz. Pravidlo č. 19).

Sklízení zajistí mužstva hrající poslední utkání na daném hřišti (každý svou polovinu). Sklízející týmy jsou povinni uklidit sítě, mety, pásku vymezující hřiště a také síť oddělující obě hřiště a to vše odnést do šatny malé kopané. Branky se odnáší mimo hrací plochu (všechny umístit na jedno místo). Dále musí posbírat plastové láhve a jiný odpad. V každém kole bude určeno jedno mužstvo (z těch, které uklízí), které bude zodpovědné za kontrolu provedeného úklidu (toto mužstvo bude vyznačeno v rozpise zápasů). Špatné nebo žádné sklizení hřiště bude pokutováno částkou 100,- Kč na vrub týmu, které povinnost nesplnil (příp. mužstva zodpovědného za kontrolu).

Na hřiště mají povolen vstup pouze registrovaní hráči mužstev malé kopané. Diváci ani příznivci mužstev nemají povolen vstup na hrací plochu. Každé mužstvo zodpovídá za své příznivce. Na celé ploše umělého trávníku platí přísný zákaz kouření a vnášení nápojů ve skleněných obalech !!!

 

PRAVIDLO 2:   MÍČ

1. Tvar a materiál

Míč musí být kulatý a jeho vnější obal musí být z kůže, nebo jiného schváleného materiálu. Při jeho výrobě nesmí být použit žádný materiál, který by mohl představovat nebezpečí pro hráče.

2. Obvod a hmotnost

Obvod míče nesmí být menší než 64 cm a větší než 72 cm. Hmotnost míče na začátku hry nesmí být větší než 460 g, ale nesmí být menší než 360 g. Jde o míč č. 4-5.

3. Míče pro zápas

Na každý zápas jsou k dispozici 3 míče barevně odlišené od míčů na druhém hřišti. Míč musí být řádně nafouknutý – kontroluje rozhodčí. Rozhodčí je také zodpovědný za to, že při zápase budou používány pouze přidělené míče.

 

PRAVIDLO 3:   POČET HRÁČŮ

1)   Hrají dvě mužstva – v každém nejvíce šest hráčů, z nichž jeden musí být brankář (5+1).

2)   Při zahájení zápasu musí být nastoupeno minimálně pět hráčů (4+1) z každého mužstva.

3)   Střídání hráčů probíhá kdykoliv během hry (hokejově). Každé mužstvo střídá na své polovině hřiště na pomezní čáře, za níž čekají náhradníci do hry (obě mužstva musí mít náhradníky na stejné straně hřiště) a to tak, že střídaný hráč napřed opustí hřiště a až potom může ve stejném místě vstoupit nový hráč na hrací plochu. Při špatném střídání může být hráč napomenut žlutou kartou. Hráč, který byl vystřídán, se může vrátit na hřiště jako náhradník za jiného hráče.

4)   Střídání musí být oznámeno rozhodčímu, ale i protihráčům, hlasitým zvoláním „STŘÍDÁM“, popř. i zvednutou rukou.

5)   Brankář si může vyměnit své místo s jakýmkoli jiným hráčem za předpokladu, že v každém takovém případě je nejdříve požádáno o schválení rozhodčího a také za předpokladu, že změna bude provedena v průběhu přerušení hry.

6)   Minimální počet hráčů jednoho týmu na hřišti jsou čtyři (3+1), kromě úvodu utkání, kdy platí minimální počet 4+1 hráč. Jestliže v případě minimálního počtu hráčů na hřišti (3+1) klesne jejich počet na tři, zápas musí být ukončen.

 

PRAVIDLO 4:   VÝSTROJ HRÁČŮ

1)   Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěšky, náušnice, tvrdé fixační obvazy apod.).

       2)   Výstroj hráče se skládá z trička (dres), trenýrek (dlouhých kalhot) a nepovinně také ze štulpen a chráničů holeně. Povolenou obuví jsou gumotextilové kopačky,    turfy, kožené kopačky s gumovými špunty a plastovými špunty (tzv. lisovky). Zákaz vyměnitelných kovových a plastových špuntů !!!

3)   Hráči jednoho týmu musí nastoupit k utkání v jednotných dresech, kromě brankáře, který musí být v odlišném dresu od všech hráčů v poli i od rozhodčího.

4)   Výstroj hráčů kontrolují rozhodčí před zahájením zápasu.

       5) Rozhodčí může hráčům nařídit použití rozlišovacích dresů. O tom, které mužstvo rozlišovací dresy použije, rozhodně buď sám rozhodčí (v případě, že jedno z mužstev nemá jednotné  dresy) nebo rozhodne los.

 Trestní ustanovení:

Za jakékoliv porušení tohoto pravidla bude provinivší se hráč vykázán ze hřiště, aby si výstroj upravil. Tento hráč se smí vrátit do hry pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího, který se přesvědčí o odstranění závady. Za takto vykázaného hráče ze hřiště smí nastoupit okamžitě náhradník. Pokud hráč závadu neodstraní a domáhá se pokračování ve hře, postupuje rozhodčí jako při nesportovním chování hráče.

 

PRAVIDLO 5:   ROZHODČÍ

K řízení každého zápasu musí být ustanoven rozhodčí. Jeho autorita a využívání pravomoci udělených mu pravidly hry začíná působit jakmile vstoupí do místa, kde je umístěno hřiště a přestává, jakmile toto místo opustí. V průběhu zápasu je jeho pravomoc k trestání rozšířena na přestupky spáchané při dočasném přerušení hry a na dobu, kdy je míč mimo hru. Jeho rozhodnutí o skutečnostech s hrou jsou konečná, pokud se týká výsledku hry. O tom, na kterém hřišti bude rozhodčí pískat, rozhodne los před začátkem hracího dne.

Rozhodčí je povinen:

1)      Uplatňovat a dbát na dodržování pravidel.

2)      Vést si záznam o průběhu utkání, o událostech, které se přihodí v průběhu, před i po zápase (např. rvačka po zápase). Všechny přestupky musí zapsat do zápisu o utkání, který slouží jako podklad k šetření události na následné schůzi.

3)      Upouštět od trestání v okamžiku, kdy je přesvědčen, že kdyby tak učinil, poskytl by výhodu týmu, který se provinil (Pravidlo o poskytnutí výhody uplatňovat jen nedošlo-li při zákroku k nebezpečnému zranění hráče, které si vyžaduje okamžité ošetření. Při uplatnění pravidla o poskytnutí výhody po zákroku, který je dle těchto pravidel nutno trestat napomenutím nebo vyloučením, rozhodčí provinivšího se hráče napomene či vyloučí až při prvním přerušení hry).

4)      Je povinen jednat jako časoměřič.

5)      Má plnou moc přerušit hru pro jakékoliv porušení pravidel a přerušit nebo ukončit hru kdykoliv z důvodů přírodních živlů, zásahu diváků, zranění účastníka hry nebo jiné příčiny, když to považuje za nutné.

6)      Vstupuje do hřiště v případech lepší orientace při hře, ale vždy tak, aby svým pohybem nebránil hráčům ani míči v pohybu. Dále na hřiště vstupuje v případech, kdy přerušil hru a určuje postavení zdi do předepsané vzdálenosti, nebo upřesňuje místo kopu, ze kterého má být zahrán přímý či nepřímý volný kop. Na hřiště vstupuje při napomínání hráče, který se provinil nesportovním chováním, či při jeho vyloučení ze hry. V takových případech rozhodčí uvede jméno a důvod vyloučení do zápisu o utkání.

7)      Neumožňuje vstup na hřiště žádné jiné osobě kromě hráčů bez jeho souhlasu.

8)      Přeruší hru, jestliže byl podle jeho názoru hráč vážněji zraněn, nechá jej v případě naléhavosti ošetřit, jinak jej nechá odnést ze hřiště a okamžitě zahájí hru (pokud míč nebyl v tomto okamžiku mimo hru, pak hru zahájí míčem rozhodčího). Jestliže je hráč zraněn lehce a to tak, že nevyžaduje okamžitého ošetření, hru nepřeruší, pokud je míč stále ve hře.

9)      V souladu s těmito pravidly vykáže ze hřiště jakéhokoliv hráče či účastníka utkání, který se podle jeho názoru proviní násilným chováním, vážným faulem při hře, nadávkami, hanlivými výroky či jiným nesportovním chováním. Po skončení zápasu uvede rozhodčí do zápisu jméno a důvod vykázání účastníka hry ze hřiště (účastníkem hry se rozumí i hráč na střídačce !!!).

10) Dává znamení k opětnému zahájení hry po každém přerušení. Každým přerušením hry se rozumí každé přerušení hry ze strany rozhodčího, tedy ne rozehrání autu, kop od branky či rohový kop. Povel k opětnému zahájení hry dává píšťalkou, může však i ústně a to tak hlasitým povelem, aby jej zřetelně slyšela obě mužstva.

11)  Rozhoduje, zda míče pro zápas vyhovují požadavkům Pravidla 2. 

12)  Je povinen nastupovat k řízení utkání s odpovídajícím vybavením (píšťalkou, stopky, karty).

13)  Kontroluje správnost střídání.

14)  Kontroluje desetiminutové období trestu, ve kterém hraje mužstvo na hřišti o jednoho hráče méně po předchozím vyloučení.

15) Po skončení zápasu je povinen vyplnit zápis o utkání, ve kterém uvede vše podstatné – výsledek zápasu, střelce branek, udělené tresty včetně zdůvodnění. Poté předloží zápis k podpisu kapitánům obou mužstev (popř. jejich zástupcům), kteří budou rozhodčímu ihned po zápase k dispozici. Pokud se kapitán (zástupce) nedostaví, není rozhodčí povinen jej shánět. Za nepodepsaný zápis bude mužstvo pokutováno částkou 100,- Kč.

 

PRAVIDLO 6:   DÉLKA HRY

1)   Délka hry je tvořena dvěma poločasy o délce 25 min. hrubého času.

2)   Dodržování času sleduje rozhodčí.

       3)   Délka každého poločasu v případě zahrávání pokutového, rohového, přímého či nepřímého kopu musí být prodloužena až do jeho řádného provedení.

4)   Každý tým má nárok na jednu minutu oddechového času (time-out) v utkání. Time-out se uděluje, jestliže kapitán týmu o jeho udělení požádá rozhodčího a rozhodčí jej udělí při nejbližším přerušení hry. Za dodržení minutového limitu time-outu je zodpovědný rozhodčí.

5)  Délka přestávky mezi poločasy nesmí přesáhnout 5 minut.

 

PRAVIDLO 7:   ZAHÁJENÍ HRY

1)   Před zahájením hry se provede výběr stran a výkopu losováním. Mužstvo, které los vyhrává, má možnost volby stran nebo výkopu.

2)   Po daném signálu rozhodčím bude proveden zahajovací výkop hráčem směrem dopředu (směrem na polovinu soupeře). Míč při zahájení musí stát ve středu hřiště v ustálené poloze. Hráči stojí na svých vlastních polovinách a hráči týmu, který výkop neprovádí, stojí ve vzdálenosti nejméně 3m od míče, dokud není vykopnut. Jakmile se míč pohne, je považován za míč ve hře. Hráč provádějící výkop se nesmí míče dotknout podruhé, dokud se jej nedotkl jiný hráč na hřišti.

3)   Po dosažení branky je hra znovu zahájena stejným způsobem jako v bodě 2 tohoto pravidla. Výkop provádí hráč týmu, který obdržel branku.

4)   Po přestávce v poločase si týmy vymění strany a výkop bude prováděn hráčem opačného týmu než toho, který zahajoval hru.

5)   Branka nemůže být dosažena přímo z výkopu !!!

 

Trestní ustanovení:

a)   Při jakémkoli porušení bodů 1),2),3) a 4) tohoto pravidla, bude výkop opakován. Pouze v případě, že hráč provádějící výkop zahraje znovu před tím než se míče dotkl jiný hráč nebo nebyl míč zahrán jiným hráčem, bude opačnému týmu udělen nepřímý kop z místa, kde se přestupek stal.

b)   Po dočasném přerušení nebo při opětném zahájení zápasu po dočasném přerušení hry z jakékoli příčiny neuvedené v těchto pravidlech a za předpokladu, že bezprostředně před přerušením míč nepřešel přes postranní nebo brankovou čáru, rozhodčí vhodí míč rozhodčího v místě, kde se míč nacházel při přerušení hry. Pouze v případě, že se míč nacházel v pokutovém území, je míč vhozen na čáře ohraničující pokutové území a to nejblíže k místu, kde se míč nacházel. Jestliže však po vhození míče rozhodčím přejde postranní nebo brankovou čáru, aniž by se ho dotkl jiný hráč, rozhodčí vhodí míč znovu. Pokud se míče dotkne hráč dříve nežli míč země, pak rozhodčí vhození opakuje.

c)   Pokud hráči přeruší opakovaně body 1),2),3) a 4) tohoto pravidla, pak rozhodčí toto jednání posoudí jako nesportovní a provinivší se hráče napomene. Stejně posoudí i opakovaná porušení znovu zahájení hry podle trestního ustanovení bodu b).

 

PRAVIDLO 8:   MÍČ VE HŘE A MIMO HRU

1)   Míč je mimo hru,

a)   když celým objemem přejde brankovou nebo postranní čáru ať už po zemi nebo ve vzduchu, čáry jsou považovány za součást hřiště.

b)   když hra byla přerušena rozhodčím.

 

2)   Míč je ve hře ve veškerém ostatním čase od zahájení hry do konce, včetně,

a)   když se odrazí od břevna nebo brankové tyče zpět do hřiště.

b)   když se odrazí od rozhodčího, který je v hřišti.

c)   v případě předpokládaného porušení pravidel, dokud není učiněno rozhodnutí.

 

PRAVIDLO 9:   DOSAŽENÍ BRANKY

1)      Branky je dosaženo, pokud tato pravidla nestanoví jinak, přejde-li míč celým objemem přes brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem za předpokladu, že nebyl hozen, donesen nebo záměrně vržen rukou nebo paží hráčem útočící strany. Mužstvo, které v průběhu zápasu dosáhne většího počtu branek, bude vítězem. Jestliže nebude dosaženo žádné branky nebo bude dosaženo stejného počtu branek oběma mužstvy, zápas končí remízou.

2)      Branky nelze dosáhnout:

                 ·        přímo z autového vhazování,  aniž by se jakýkoliv hráč dotkl míče,

·        přímo ze zahajovacího výkopu,

·        rukou nebo paží hráčem útočící strany,

·        přímo z výhozu brankáře (po přerušené hře),

·        přímo z  výhozu brankáře přes celé hřiště, poté co chytil míč ve hře (pokud si ovšem vhodí míč, který chytil ve hře, do vlastní branky, vlastní gól platí),

·        přímo z nepřímého volného kopu,

·        přímo z rohového kopu a z přímého nebo nepřímého volného kopu zahraného do vlastní branky (v tomto případě se kope roh).

 

PRAVIDLO 10:   FAULY A NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Hráč, který se úmyslně dopustí jakéhokoliv z následujících přestupků:

a)   kopne nebo se pokusí kopnout soupeře,

b)   podrazí soupeře nebo se nastavením nohy nebo skrčením snaží zavinit pád soupeře,

c)   vráží do soupeře nebezpečným způsobem, aniž se soupeř brání, nebo prudce vráží do soupeře ramenem,

d)   napadne protihráče zezadu, vráží do soupeře zezadu, aniž ten mu brání ve hře,

e)   uhodí soupeře nebo se snaží uhodit soupeře,

f)    plivne na soupeře,

g)   drží soupeře,

h)   strčí do soupeře,

i)    sklouzne při pokusu zahrát míč v souboji s protihráčem, ať už se soupeře dotkne či nikoliv (skluz),

j)    zahraje míč rukou, tj. míč rukou nebo paží zadrží, hodí, nese, popřípadě do míče strčí (to se nevztahuje na brankáře ve svém vlastním pokutovém území).

 

Bude potrestán nařízením přímého volného kopu, který bude zahráván soupeřovým týmem z místa, kde došlo k přestupku. Rozhodčí navíc může dle závažnosti přestupku užít napomenutí (ústní nebo žlutá karta) či vyloučení (červená karta). Pokud hráč bránícího týmu úmyslně spáchá jeden z výše uvedených přestupků v pokutovém území, bude tým potrestán pokutovým kopem bez ohledu na pozici míče.

 

Hráč, který se dopustí jakéhokoliv z následujících přestupků:

a)   hraje způsobem, který lze považovat za nebezpečný, např. pokouší se kopnout do míče, když je v držení brankáře,

b)   když není v kontaktu s míčem (hráč je v kontaktu s míčem tehdy, jestliže je od míče maximálně 2 metry a je čelem k míči), úmyslně brání soupeři, tzn. běhá mezi soupeřem a míčem, nebo vystavuje tělo tak, aby bránilo soupeři a tvořilo překážku mezi míčem a hráčem.

c)   napadne brankáře, kromě případů, kdy hraje brankář mimo pokutové území,

d)   brankář, který zachytí rukou ve vlastním pokutovém území přihrávku od spoluhráče (tzv. malá domů)

 

Bude potrestán nařízením nepřímého volného kopu, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z hranice pokutového území z bodu nejbližšího místu přestupku, kde došlo k porušení pravidel. Rozhodčí navíc může dle závažnosti přestupku užít napomenutí (ústní nebo žlutá karta) či vyloučení (červená karta).

 

Hráč bude napomenut, pokud:

1)   opakovaně porušuje pravidla,

2)   projevuje slovem nebo náznakem nesouhlas s jakýmkoli rozhodnutím rozhodčího,

3)   proviní se nesportovním chováním (např. snaží se zmást protihráče pokřikem "přihraj", používá na hřišti sprostých slov, odmítá si okamžitě upravit výstroj po upozornění rozhodčím, po vyzutí sportovní obuvi pokračuje bez ní ve hře).

 

V takových případech je vždy hra rozhodčím přerušena, hráč napomenut žlutou kartou a proti provinivšímu se mužstvu je nařízen nepřímý volný kop, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z hranice pokutového území z bodu nejbližšího místu přestupku, kde došlo k porušení pravidel.

 

Hráč bude vyloučen ze hřiště, jestliže se podle názoru rozhodčího:

1)   proviní nebezpečným faulem,

2)   chová hrubě a nesportovně,

3)   používá urážlivých nebo hanlivých výroků,

4)   podruhé se proviní napomínatelným přestupkem (druhá žlutá karta).

 

Pokud je hráč vyloučen za přestupek v bodě 3. a 4. aniž by došlo k jinému porušení pravidel, pak bude hra po vyloučení znovu zahájena nepřímým volným kopem, který bude zahráván z místa , kde k přestupku došlo proti provinivšímu mužstvu, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z hranice pokutového území z bodu nejbližšího místu přestupku, kde došlo k porušení pravidel.

Jakmile dojde k vyloučení hráče, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry. Jeho tým hraje oslaben po dobu 10 minut. Po 10 minutách smí tým doplnit stav hráčů opět na 6 i v nepřerušené hře, ovšem pouze na pokyn rozhodčího (samozřejmě jiným hráčem). Kontrola času desetiminutového trestu je úkolem rozhodčího.

Vyloučen může být i hráč ze střídačky. V tomto případě mužstvo dál hraje v plném počtu (vyloučený hráč již hrát nemůže). Za hráče na střídačce se považuje každý, kdo je uveden na soupisce mužstva a je v dresu nachystán zapojit se do hry (bez ohledu jestli se již zapojil či nikoliv).

 

Pokud mužstvo nemůže doplnit stav hráčů na potřebný minimální počet 3+1, pak rozhodčí zápas ukončí. Výsledek zápasu se určuje takto:

a)   v případě, že provinivší se mužstvo vede, remizuje nebo prohrává o 4 a méně branky je výsledek kontumován na 5:0 v jeho neprospěch (střelci se ruší, karty zůstávají)

b)   pokud provinivší se mužstvo prohrává o 5 a více branek započítává se výsledek zápasu (např. 1:6, střelci i karty zůstávají v platnosti)

 

Hráč může být napomenut i o poločasové přestávce a tresty vstupují v platnost se začátkem druhého poločasu.

 

PRAVIDLO 11:   VOLNÝ KOP

Volné kopy jsou rozděleny do dvou kategorií:

přímý      - ze kterého lze přímo dosáhnout branky.

nepřímý  - ze kterého nemůže být dosažena branka, pokud se před vstřelením branky míče nedotkl jiný hráč provádějící nepřímý volný kop.

 

1)      Od místa, odkud se zahrává volný kop, musí být všichni hráči soupeře, proti kterým je zahráván, stát ve vzdálenosti nejméně 5m od míče. Míč takto rozehrávaný musí ležet na místě kopu v klidu a je ve hře až poté, když se pohne.

2)      Pokud se hráč, proti kterému je kop zahráván, přiblíží k míči na menší vzdálenost než 5m, rozhodčí nařídí opakování volného kopu.

3)      Hráč zahrávající volný kop se po jeho zahrání smí opět míče dotknout až poté, co se míče dotkne jiný hráč.

4)      Přímé i nepřímé kopy se rozehrávají pouze na pokyn rozhodčího (slovně "HREJ" nebo píšťalkou).

5)      Pokud mužstvo zahrávající volný kop zbytečně se zahráním kopu prodlévá a čas zahrání přesáhne dobu 4 sekund, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeři.

 

Trestní ustanovení:

Porušení bodu 3) pravidla 11

- hra je rozhodčím přerušena a proti provinivšímu se mužstvu nařízen nepřímý volný kop, který bude zahráván z místa, kde k přestupku došlo, s výjimkou vlastního pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z hranice pokutového území z bodu nejbližšího místu přestupku, kde došlo k porušení pravidel.

Porušení bodu 2) pravidla 11

-  provinivšího se hráče upozorní poprvé ústně, podruhé jej napomene žlutou kartou.

 

PRAVIDLO 12:   POKUTOVÝ KOP

Pokutový kop je zahráván ze značky pokutového kopu. Když je pokutový kop zahráván, všichni hráči, s výjimkou hráče zahrávajícího pokutový kop a soupeřova brankáře, budou na hřišti mimo pokutové území, aspoň 3m od značky pokutového kopu a za míčem. Soupeřův brankář musí stát (bez pohybu nohou) na své brankové čáře, mezi brankovými tyčemi, dokud míč není ve hře. Hráč zahrávající pokutový kop musí kopnout míč dopředu a nemůže zahrát míč podruhé, dokud se míče nedotkl jiný hráč. Nemůže hrát podruhé ani, když se míč odrazí od brankové konstrukce zpět do hřiště. Z pokutového kopu může být přímo dosaženo branky.

 

Trestní ustanovení:

Za jakékoli porušení tohoto pravidla:

a)   bránícím týmem, bude kop znovu opakován, jestliže neskončil brankou.

b)   útočícím týmem nebo hráčem provádějícím pokutový kop poté, co je míč ve hře, bude hráči soupeřova mužstva přiznán nepřímý volný kop.

 

PRAVIDLO 13:   AUTOVÉ VHAZOVÁNÍ 

Když míč přejde celým svým objemem přes pomezní čáru, ať už po zemi nebo ve vzduchu, bude zpět do hry vhazován rukama jakýmkoliv směrem z místa, kde přešel pomezní čáru, hráčem protějšího mužstva, než toho, jehož hráč se dotkl míče jako poslední. Při autovém vhazování musí vhazující hráč stát mimo hřiště, ne však dále jak 2m od pomezní čáry. Vhození míče se provádí oběma rukama přes hlavu, přičemž obě nohy zůstávají na zemi. Hráč zahrávající autové vhazování se nesmí dotknout míče podruhé aniž by se míče předtím nedotkl jiný hráč. Hráči soupeřova mužstva budou v momentě vhazování nejméně 1m od pomezní čáry (směrem do hřiště). Pokud soupeř stojí blíže k pomezní čáře než 1m, může ho rozhodčí slovně upozornit. Pokud se ani poté neposune na určenou vzdálenost, může být rozhodčím napomenut (udělením žluté karty). Z autového vhazování nemůže být přímo dosaženo branky (míč musí být tečován). Vhození musí být provedeno do 4 sekund (odpočítáváni je v kompetenci rozhodčího).

 

Trestní ustanovení:

a)   Jestliže je vhození provedeno z jiného místa, než z bodu, kde míč přešel postranní čáru, může být rozhodčím hra přerušena a aut zahrán znovu stejným mužstvem.

b)   Jestliže míč bude nesprávně rozehrán, bude aut přiznán soupeři a zahráván znovu hráčem soupeřova týmu.

c)   Jestliže hráč rozehrávající aut zahraje míč podruhé předtím, než se ho dotkne jiný hráč nebo bude hrán jiným hráčem, bude hráčem soupeřova týmu zahrán nepřímý volný kop z místa, kde došlo k přestupku, s výjimkou pokutového území, kdy je nepřímý volný kop zahráván z hranice pokutového území z bodu nejbližšího místu přestupku, kde došlo k porušení pravidel.

 

PRAVIDLO 14:   VÝHOZ OD BRANKY

Když míč celým svým objemem přejde brankovou čáru ať už ve vzduchu nebo po zemi (s výjimkou části mezi brankovými tyčemi a břevnem = gól) a byl naposledy zahrán jedním z hráčů útočícího týmu, bude zpět do hry vhozen brankářem. Při výhozu musí brankář stát ve svém vlastním pokutovém území a vhodit míč tak, aby pokutové území opustil. Žádný hráč se jej nesmí dotknout dříve než pokutové území opustí. Brankář se smí míče znovu dotknout až poté co byl zahrán jiným hráčem (spoluhráčem nebo protihráčem). Je povolen výhoz přes celé hřiště !

Trestní ustanovení:

a)   Jestliže se míč dotkne hráče, nebo je hrán hráčem stejného týmu jako je brankář (platí i pro brankáře samotného), který provádí brankový výhoz, uvnitř brankářova pokutového území, brankový výhoz se bude opakovat.

b)   Jestliže po vyhození míče mimo pokutové území se jej brankář znovu dotkne před tím než se jej dotkl jiný hráč, nebo byl hrán jiným hráčem, bude soupeřovu týmu přiznán nepřímý volný kop z místa přestupku.

Výhoz brankáře do vlastní branky není gól!  Pokud si brankář vhodí míč do brány, nebo se do brány odrazí od jeho těla, bude to posuzováno jako, že míč neopustil pokutové území a výhoz se opakuje.

Pozn.   Pokud brankář chytí míč ve hře a vhodí si ho do brány – je to vlastní gól !!!

Pokud brankář chytí míč ve hře, může si ho dát na zem a hrát nohou jako normální hráč i uvnitř vlastního pokutového území. Nesmí ho však znovu chytit do ruky.

 

PRAVIDLO 15:   ROHOVÝ KOP

Když míč celým svým objemem přejde brankovou čáru ať už ve vzduchu nebo po zemi (s výjimkou části mezi brankovými tyčemi a břevnem = gól) a byl naposledy zahrán jedním z hráčů bránícího týmu, bude zahráván rohový kop. Rohový kop bude zahrán kopnutím do míče, který je umístěn přesně v bodě průsečíku brankové čáry a postranní čáry.

Hráči bránícího týmu se nesmí přiblížit na vzdálenost menší než 5m od místa zahrání rohového kopu, dokud míč není ve hře. Hráč zahrávající rohový kop nebude hrát míčem podruhé, dokud se jej nedotkne jiný hráč. Branky může být dosaženo přímo z rohového kopu.

 

Trestní ustanovení:

a)   Jestliže roh nebude zahrán správně, bude zahrán znovu.

b)   Jestliže zahrávající hráč zahraje míč podruhé před tím, nežli se jej dotkl jiný hráč, rozhodčí přizná nepřímý volný kop soupeřovu týmu z místa přestupku.

c)   Jestliže rohový kop nebude proveden do 4 sekund od doby, kdy dotyčný hráč má míč v držení, rozhodčí přizná soupeřovu týmu nepřímý volný kop ze značky rohového kopu.

 

PRAVIDLO 16:   KOPY ZE ZNAČKY POKUTOVÉHO KOPU

V případě, že v utkání musí být znám vítěz (postupující) a toto není konečným výsledkem rozhodnuto ani po případném prodloužení, pak mohou přijít na pořad pokutové kopy. V případě, že musí být zahrávány pokutové kopy, které rozhodnou o vítězi zápasu, budou uplatněny následující podmínky:

1)      Rozhodčí vybere míč, kterým budou zahrávány všechny kopy a určí branku, na kterou se budou všechny kopy provádět.

2)      Losováním se rozhodne, který tým bude kopat jako první. Tým, který los vyhrál, určí, kdo bude kopat jako první.

3)      Pět kopů bude střídavě zahráváno oběma mužstvy. Jejich pořadí, ve kterém půjdou zahrávat kopy, oznámí rozhodčímu kapitáni obou mužstev a rozhodčí si toto pořadí zaznamená. Pokud mužstvo již nemůže postavit z důvodu zranění či vyloučení plnou pětici hráčů, může hráč (popř. více hráčů) zahrát dva pokutové kopy.

4)      Jestliže po zahrání pěti pokutových kopů dosáhly oba týmy stejný počet branek nebo nedosáhly žádné branky, bude zahrávání kopů pokračovat ve stejném pořadí do té doby než oba týmy zahrají stejný počet kopů (nemusí to být nezbytně pět kopů) a jeden z nich dosáhne o gól více než ten druhý.

5)      Jakýkoliv hráč, který je oprávněn se zúčastnit pokutových kopů smí kdykoliv převzít místo svého brankáře.

6)      Zatímco bude probíhat střílení penalt, všichni kopající hráči budou na hřišti a to na druhé polovině než na té, kde jsou prováděny pokutové kopy. Tuto oblast hřiště a hráče, kteří se v ní nacházejí bude kontrolovat rozhodčí. Rozhodčí kontroluje pořadí hráčů, dbá na správný zápis střelců, při samotném kopu kontroluje postavení a pohyb brankáře i střelce a signálem (píšťalkou) dává povel k zahrání kopu.

 

PRAVIDLO 17:   TRESTY A POKUTY

 

TRESTNÍ BANK

Každé mužstvo dá před startem soutěže 500,- Kč do tzv. Trestního banku, který bude sloužit na zaplacení pokut za tresty. Pokud bank zcela vyčerpá v průběhu sezóny, musí jej znovu doplnit na 500,- Kč před začátkem nejbližšího utkání. Pokud bank nevyčerpá, zbylá částka se vrací na konci sezóny.

 

1. Tresty

Hráč je potrestán zákazem startu v následujícím utkání (popř. utkáních), pokud:

 

a)      obdržel třetí (šestou, devátou atd.) žlutou kartu v sezóně – v tomto případě má automatický stop na další utkání dle rozpisu (trest se nevztahuje na předehrávky a dohrávky) a je povinen zaplatit pokutu. Její uhrazení je podmínkou pro jeho další zapojení do soutěže.

b)      obdržel červenou kartu - v tomto případě má automatický stop na nejméně další utkání dle rozpisu (trest se nevztahuje na předehrávky a dohrávky) a je povinen zaplatit pokutu. Její uhrazení je podmínkou pro jeho další zapojení do soutěže. Pokud byla červená karta udělena za hrubé či opakované porušení pravidel, může být trest zvýšen na více zápasů hlasováním zástupců všech mužstev na následující schůzi (popř. může být hráč vyloučen ze soutěže).

Pozn.  Pokud hráč obdrží červenou kartu za dvě žluté karty, nejsou žluté karty počítány do statistiky pro udělení trestu za každou třetí žlutou kartu. Pokud je hráči v jednom zápase udělena jak žlutá karta, tak i přímo červená karta, počítají se obě.

 

Sazebník trestů za porušení pravidel:

 

-  slovní inzultace rozhodčího (jakékoliv hrubé nadávky, pokřikování, atp. či opakované, byt slušné pokřikování na rozhodčího po již dříve udělené ŽK ) - ČK + 3 zápasy STOP

-  fyzická inzultace rozhodčího - ČK, ukončení zápasu + 10 zápasů STOP

-  zadržení protihráče rukou v gólové šanci - ČK + 1 zápas STOP

-  úmyslné hraní rukou, které zastaví akci soupeře - ČK + 1 zápas STOP

-  hra brankáře rukou mimo pokutové území - ŽK

-  hra brankáře rukou mimo pokutové území, která zastaví akci soupeře, popř. míč směřující do brány - ČK + 1 zápas STOP 

-  sražení protihráčce zezadu, či jiný zvlášť nebezpečný faul - ČK + min. 2 zápasy STOP

-  napadení protihráčce, či vzájemná potyčka v přerušené hře (udeření rukou, loktem, nohou, hlavou, plivnutí atp. ) - ČK + 3 zápasy STOP

-  napadení protihráčce, či vzájemná potyčka v přerušené hře jež způsobí zranění (udeření rukou, loktem, nohou, hlavou, atp. ) - ČK + 1 rok - doživotní STOP

-  neoprávněný start - kapitán mužstva, které se provinilo – 3 zápasy STOP

-  hráč, který neoprávněné nastoupil – 5 zápasů STOP

 

O trestech za ČK, či jiný přestupek proti pravidlům ZLMK se rozhoduje na nejbližší schůzi nebo na domluveném setkání všech stran (zainteresovaní hráči, vedoucí obou mužstev, rozhodčí a vedoucí ZLMK) na základě zápisu o utkání, výslechu rozhodčích, zástupců zainteresovaných mužstev a případných svědků.

2. Pokuty

 

100 Kč   - červená karta (až 100,- Kč za každý STOPnutý zápas - rozhoduje se na schůzi, max. pokuta 500,- Kč).

                     - každá třetí žlutá karta.

             - nedostavení se mužstva k utkání + odečtení 3 bodů v tabulce (čekací doba je 10 minut od pokynu rozhodčího k zahájení hry).

        -  nenachystání hřiště do oficiálního začátku utkání (normálně 18.30 hodin). Žádná čekací doba se v tomto případě neuplatňuje. Pokud se tak nestane, rozhodčí uvede skutečnost do zápisu.

                              -žádné nebo špatné sklizení hřiště (pokutuje se mužstvo, které povinnost nesplní, příp. mužstvo zodpovědné za úklid na konci hracího dne).

        - pokud hráč mužstva nebo i příznivec mužstva kouří na hrací ploše nebo po sobě odmítne uklidit odpadky, které zanechal na hřišti (umělý trávník) trestá se mužstvo pořádkovou  pokutou 100,- Kč. Rozhodčí nebo člen vedení ZLMK zapíše tuto událost do zápisu o utkání.

         - nepodepsání zápisu o utkání kapitánem mužstva (popř. jeho zástupcem)

         - nedostavení se na schůzi = pokuta 100 Kč (čekací doba je 10 minut).

                        Pozn. Každému mužstvu se tolerují (bez pokuty) 2 neúčasti na schůzi za sezónu.

  

PRAVIDLO 18:   SOUPISKA MUŽSTVA

Každý vedoucí mužstva je povinen před zahájením sezóny předat soupisku svého mužstva. Soupiska obsahuje jméno a příjmení hráčů, jejich datum narození, číslo dresu (pokud ho hráč má) a kontaktní telefon na vedoucího + 2 další hráče. U každého mužstva musí být označeni vedoucí a kapitán mužstva. Za každého hráče musí zaplatit startovné. Přihlášení nového hráče do mužstva je možné vždy v pátek před zápasem (s výjimkou posledních 2 kol). Přestupy mezi mužstvy v průběhu jarní nebo podzimní části jsou možné pouze se svolením vedoucího mužstva, ze kterého chce hráč přestoupit. Mezi jarní a podzimní částí (kalendářně, ne dle počtu kol) může hráč přestoupit bez svolení vedoucího mužstva.


Pokud je hráč dopsán na soupisku v průběhu sezóny, nemůže nastoupit k případným dohrávkám zápasů, které se, dle rozpisu, měly odehrát před jeho zapsáním na soupisku. Proto pokud má mužstvo odložený zápas (i ne vlastní vinou) a vedoucí mužstva ví, že bude dopisovat hráče, je nutné hráče zapsat bez ohledu na sehrání zápasu.
 

 

PRAVIDLO 19:   ODLOŽENÍ ZÁPASU

Mužstvo má právo odložit si pouze jeden zápas za sezónu. K odkladu nepotřebuje souhlas soupeře. V případě, že chce mužstvo odložit zápas musí nejpozději den před zápasem do 15.00 hod informovat  jednoho z vedoucích soutěže. Ten bude následně informovat vedoucího mužstva soupeře.

Termín dohrávky určuje soupeř ! Pokud se tak nestane, nařídí termín vedení soutěže. Termín dohrávky musí splňovat tyto podmínky (výjimky jsou možné pouze se souhlasem vedení soutěže) :

  • všechny odložené zápasy jarní části musí být dohrány před posledním řádným kolem jarní části.
  • všechny odložené zápasy podzimní části musí být dohrány nejméně před začátkem předposledního řádného kola podzimní části.

Pokud mužstvo odloží zápas, musí zajistit nachystání, popř. uklizení obou polovin hřiště dle rozpisu (tzn. i za soupeře) a to buď vlastními hráči, nebo po domluvě s jiným mužstvem.

  

PRAVIDLO 20:   KONEČNÉ POŘADÍ TÝMŮ

O konečném pořadí mužstev na konci sezóny rozhoduje:

 

1)      vyšší počet bodů ze všech zápasů

2)      vyšší počet bodů ze vzájemných zápasů

3)      vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze vzájemných zápasů

4)      vyšší počet vstřelených branek ze vzájemných zápasů

5)      vyšší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami ze všech zápasů

6)      vyšší počet vstřelených branek ze všech zápasů

7)      los

 

V případě stejného počtu bodů u více jak dvou mužstev, rozhodne minitabulka těchto mužstev, ve které jsou rozhodující body a skóre ze všech vzájemných zápasů.

Pozn.   V průběhu sezóny budou o pořadí v tabulce i nadále rozhodovat pouze body a skóre ze všech odehraných zápasů. Vzájemný zápas bude rozhodující až po ukončení všech zápasů.

 

Pokud by v následujícím roce došlo k rozšíření počtu mužstev na 16 (a více) a s tím souvisejícímu rozdělení soutěže na 2 ligy, mohou být nejhůře umístěné týmy  ve stávajícím ročníku automaticky přesunuty do druhé ligy. Počet přesunutých mužstev by byl závislý na počtu nově přihlášených týmů. Pravidla pro sestup a postup mezi ligami by byl určen před začátkem startu obou lig.

 

 

Upraveno: duben 2014

Upravili: David Horák, Aleš Ehrenberger

Zábřežská liga malé kopané.